Giám hộ du học Canada

Học sinh quốc tế tuổi vị thành nên theo quy định của Chính phủ Canada cần phải có người giám hộ. Cùng tìm hiểu thủ tục giám hộ du học Canada như thế nào trong hướng dẫn này.

Trẻ vị thành niên du học Canada cần phải có người giám hộ. Người giám hộ phải là công dân hoặc thường trú nhân Canada. Đơn giám hộ phải được ký bởi người giám hộ và cha mẹ học sinh. Đơn này cũng phải được công chứng bởi công chứng viên của mỗi nước.

Tuổi nào cần phải có người giám hộ?

Mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada có quy định riêng về độ tuổi trưởng thành. Một người chưa đủ tuổi sau đây được xem là "trẻ vị thành niên".

  • Alberta, Manitoba, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan: Tuổi trưởng thành 18

  • British Columbia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Yukon: Tuổi trưởng thành 19

Tuổi nào cần người giám hộ?

Học sinh dưới 17 tuổi được yêu cầu giám hộ, nếu:

  • Đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp; hoặc

  • Có người giám hộ ở Canada

Học sinh tuổi 17 hoặc hơn có thể giám hộ hoặc không, viên chức xử lý hồ sơ sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.

Ai là người được phép giám hộ?

Người giám hộ phải là người trưởng thành, là công dân hoặc thường trú nhân Canada, chịu trách nhiệm chăm sóc và hỗ trợ trẻ vị thành niên.

Phí giám hộ bao nhiêu?

Phụ huynh cần phải trả phí cho người giám hộ tại Canada để họ giám hộ học sinh. Phí giám hộ là thỏa thuận riêng của phụ huynh và người giám hộ. Mức phí giám hộ phụ thuộc vào người cung cấp dịch vụ giám hộ.

Mẫu đơn giám hộ du học Canada

Mẫu đơn custodian declaration có 2 trang giống nhau nhưng:

  • Trang đầu tiên người giám hộ ký tên và công chứng bởi luật sư hoặc công chứng viên tại Canada.

  • Trang thứ hai cần ba mẹ hoặc đại diện pháp lý của trẻ ký tên và công chứng tại Việt Nam.

Tải mẫu đơn giám hộ: https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/pub/custodian-parent.pdf