Danh sách trường trung học phổ thông ở Canada

Danh sách các trường cấp 3 tại Canada

Tên trường (Loại hình, Thành phố, Tỉnh bang)

  1. Toronto District School Board (Công lập, Toronto, Ontario)

  2. Vancouver School board (Công lập, Vancouver, British Columbia)

  3. Upper Madison College (Tư thục, Toronto, Ontario)

  4. Burnaby School District (Công lập, Vanvouver, British Columbia)

  5. District School Board of Niagara (Công lập, Niagara, British Columbia)